Kongres „Lider innowacji
Smart City 2018”

 

Organizator

logo_technopark_krotkie_www.png

SZCZECIŃSKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

 

Regulamin

Regulamin konkursu w formacie PDF do pobrania

Regulamin konkursu na innowacyjny projekt technologiczny w ramach Kongresu „Lider innowacji Smart City”

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu na innowacyjny projekt technologiczny „Lider Innowacji Smart City” jest Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych jst lub spółek prawa handlowego jst z terenu całej Polski, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Uczestnik konkursu zgłasza do konkursu osobę fizyczną – personalnie odpowiedzialną za zrealizowany projekt innowacyjny (kierownik zespołu, szef projektu, właściciel projektu) i jednocześnie upoważnia do odbioru nagrody pieniężnej. Osoba ta zostanie precyzyjnie wskazana przez Inwestora, nagroda będzie uhonorowaniem jego wkładu w realizację projektu.
 3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden projekt.
 4. Projekty winny być zakończone oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (np. projekt jst realizowany wraz z firmą prywatną).
 5. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Kapituły Konkursowej.

§ 3. Cel konkursu, przedmiot, zasady i nagrody

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego innowacyjnego projektu, którego Zamawiającym/Inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego, jednostka organizacyjna jst lub spółka prawa handlowego jst. Niniejszy projekt winien wpisywać się w „ideę inteligentnego miasta”.
 2. Do dnia 15 listopada 2017 roku Kapituła konkursowa dokona oceny złożonych projektów i wyłoni 1 zwycięzcę oraz wskaże 3 wyróżnienia. Przedstawiciele nominowanych projektów zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o nominacji i zaproszeni na wręczenie nagród w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Miejscem wręczenia nagród będzie Hotel Dana – BUSINESS & CONFERENCE w Szczecinie ul. Wyzwolenia 50 podczas bankietu Kongresu „Lider innowacji Smart City 2018”.
 3. Nagrodą konkursu dla zwycięzcy na najlepszy innowacyjny projekt w ramach Kongresu „Lider Innowacji Smart City” jest statuetka i dyplom.
 4. Nagrodą konkursu dla projektów wyróżnionych w ramach Kongresu „Lider Innowacji Smart City” jest dyplom.
 5. Nagroda dla osoby fizycznej – personalnie odpowiedzialnej za zrealizowany projekt innowacyjny wynosi 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i ufundowana jest przez Organizatora konkursu. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów podatku dochodowego od kwoty nagrody wypłaconej osobie fizycznej – szefowi odpowiedzialnemu za zrealizowany projekt innowacyjny.
 6. Do każdej nagrody rzeczowej w Konkursie przyznawana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagrody, tj. od wartości nagrody rzeczowej ubruttowionej o podatek 10%. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody. Od łącznej wartości nagrody podlegającej wydaniu Uczestnikowi Konkursu Organizator jako płatnik podatku, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany należny podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekty konkursowe należy składać od dnia 11 września 2017 roku do dnia 7 listopada 2017 roku włącznie drogą mailową na adres: konkurs.sc@spnt.pl. Projekty złożone po wskazanym terminie nie będą mogły być rozpatrywane przez Kapitułę konkursową. Za datę złożenia projektu uznaje się datę wpływu aplikacji do Organizatora, ponadto uczestnik otrzyma automatyczne potwierdzenie wpływu aplikacji.
 2. Aplikacja konkursowa zawierać będzie opis projektu (maksymalnie 8 stron tekstu lub maksymalnie 20 slajdów prezentacji), aplikacja może zawierać załączniki w formie elektronicznej (np. zdjęcia, rzuty) maksymalnie do 5 załączników.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, które brały udział w innych konkursach.
 4. Nadsyłane projekty powinny być sygnowane w taki sposób, który umożliwiałby identyfikację autora – uczestnika konkursu.

§ 5. Organizacja i tryb pracy Kapituły konkursu

 1. Konkurs „Lider innowacji Smart City” rozstrzyga Kapituła konkursowa.
 2. Kapituła konkursowa składać się będzie z zespołu od 3 do 5 niezależnych ekspertów, w kapitule zasiadają przedstawiciele środowiska JST, nauki oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.
 3. Kapituła wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
 5. Obrady Kapituły są niejawne.
 6. W sprawach nierozstrzygniętych decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.
 7. Wyniki swych prac Kapituła przedstawia, w formie protokołu Organizatorowi.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że nie ma wpływu na decyzje niezależnej Kapituły konkursowej.
 2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
 5. Każdy uczestnik konkursu może zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.smart-city.spnt.pl/konkurs/regulamin.

Partner

logo_asseco_data_systems_www.png

logo_arms_pion_www.png

logo_invest_in_szczecin_www.png

logo_eco_generator_www.png

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies na swoim urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i polityce cookies.